แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

วารสารวิศวกรรมศาสตร์

วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2

รายละเอียดวารสาร

วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1

รายละเอียดวารสาร

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2

รายละเอียดวารสาร

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรภัส ตันเต็มทรัพย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันศิริ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ อาคีโร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม