แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1

# ผู้เขียน ชื่อบทความ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด ดาวน์โหลด
2 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สารบัญ รายละเอียด ดาวน์โหลด
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรณาธิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
4 บรรพต ยะถา ชุดส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยคลื่นความถี่เรโซแนนซ์แบบอนุกรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
5 พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล ระบบสั่งอาหารแบบสองทิศทางโดยใช้การอ้างอิงตำแหน่งบนสมาร์ทโฟน รายละเอียด ดาวน์โหลด
6 ธนากร รัตนพันธุ์ การประเมินความสามารถของต้นไม้ประดับในอาคารในการกำจัดฟอร์มัลดีไฮด์ รายละเอียด ดาวน์โหลด
7 ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ การพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับการจัดการเส้นทางการเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยสูงสุด รายละเอียด ดาวน์โหลด
8 ปรัชญ์ บุญแซม การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องร่อนข้าวเม่า รายละเอียด ดาวน์โหลด
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รูปแบบการเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด ดาวน์โหลด