แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2

# ผู้เขียน ชื่อบทความ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด ดาวน์โหลด
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สารบัญ รายละเอียด ดาวน์โหลด
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรณาธิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
4 ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกดแผ่นข้าวตังด้วยระบบนิวแมติกส์ รายละเอียด ดาวน์โหลด
5 รุ่งตะวัน วิวิฒนาศิริกุล การวิเคราะห์ความดันสูญเสียของการไหลแบบสองสถานะโดยใช้ วิธีการไหลแบบแยกตัว รายละเอียด ดาวน์โหลด
6 นิศานาถ แก้ววินัด การเปรียบเทียบผลตอบแทนของร้านขายไข่ไก่ เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่จากฟาร์มต่างๆ: กรณีศึกษา รายละเอียด ดาวน์โหลด
7 มานิตย์ อาษานอก การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องด้าน การอ่าน : การประเมินเบื้องต้น รายละเอียด ดาวน์โหลด
8 ศิวพร สุกสี การจัดเส้นทางการเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ รายละเอียด ดาวน์โหลด
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รูปแบบการเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด ดาวน์โหลด