แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2

# ผู้เขียน ชื่อบทความ
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด ดาวน์โหลด
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สารบัญ รายละเอียด ดาวน์โหลด
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรณาธิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
4 ช่อผกา ยืนยาว ชุดต้นกำลังพลังงานแม่เหล็กถาวรแบบแกนร่วม รายละเอียด ดาวน์โหลด
5 ศิวดล กัญญาคำ ประสิทธิภาพในการลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารที่มีหลังคาเขียวแบบไม่ใช้สอย รายละเอียด ดาวน์โหลด
6 นราธิป ภาวะรี การออกแบบเครื่องถอนขนไก่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม รายละเอียด ดาวน์โหลด
7 ศิริวรรณ อาจบำรุง ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโรงงานนํ้าตาลวังขนาย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด ดาวน์โหลด
8 สมชาย อินทะตา การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของหลอดไฟแสงจันทร์กับชุดหลอดพลังงานแสงอาทิตย์ ของถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด ดาวน์โหลด
9 ศิริพงศ์ คงเพียรธรรม การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นท่อนไม้แบบ 4 ใบเลื่อย รายละเอียด ดาวน์โหลด
10 อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ พัฒนาเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดงเพื่อลดการสูญเสียขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด รายละเอียด ดาวน์โหลด
11 มงคลศิลป์ ดวงจำปา การศึกษาเพื่อจัดสถานที่ทำงานในโรงงานผลิตอิฐมอญซีเมนต์ : กรณีศึกษา รายละเอียด ดาวน์โหลด
12 ศิวดล กัญญาคำ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รายละเอียด ดาวน์โหลด
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รูปแบบการเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด ดาวน์โหลด