แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ดาวนโหลดบทความ

การเปรียบเทียบผลตอบแทนของร้านขายไข่ไก่ เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่จากฟาร์มต่างๆ: กรณีศึกษา

นิศานาถ แก้ววินัด