แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ดาวนโหลดบทความ

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การทอผ้าไหมด้วยระบบ ต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีศึกษา

รัชทิน เมืองนาค