แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ดาวนโหลดบทความ

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมเมทิลลีนบลูของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเหง้ามัน สำปะหลังเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งมัน

ศิวดล กัญญาคำ