แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ดาวนโหลดบทความ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยการวิเคราะห์ตาม ลำดับขั้น : กรณีศึกษา บริษัทอาร์ซีเค อะกริ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ภูวนาท ลาหล้าเลิศ