แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ดาวนโหลดบทความ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องด้าน การอ่าน : การประเมินเบื้องต้น

มานิตย์ อาษานอก