แนวทางการเตรียมต้นฉบับและรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการเตรียมต้นฉบับ จากนั้นเขียนบทความของท่านตามแบบฟอร์ม านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความ

ดาวนโหลดบทความ

การพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับการจัดการเส้นทางการเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยสูงสุด

ณพิตร วัฒนวีรพงษ์